Mutasavvıf

Ahmed Kuddûsî Efendi

Ahmed Kuddûsî Efendi

Ahmed Kuddûsî Efendi (15 Temmuz 1769, Bor, Niğde – 1849, Bor), mutasavvıf, şair ve Kādirî şeyhi.

Ahmed Kuddûsî Efendi’nin Hayatı

11 Rebîülevvel 1183’te (15 Temmuz 1769) Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. Maraş’tan Niğde’ye göç eden Nakşibendî şeyhi ulemâdan Hacı İbrâhim Efendi’nin oğludur. Dinî bilgileri babasından alan ve kendisine intisap eden Kuddûsî, 1786 yılında babası vefat edince Bor’dan ayrılarak Turhal, Erzincan, Kayseri gibi şehirleri dolaştı, buralardaki meşâyihle görüştü. Daha sonra Şam’a ve Mısır’a, oradan Hicaz’a geçti. On yedi yıl Mekke’de ikamet etti. İstediği feyze ermesi için Anadolu’ya dönüp çokça evlenmesi gerektiği şeklinde mânevî bir işaret üzerine Bor’a döndü.

1807 ve 1810 Osmanlı-Rus savaşına katıldı ve Balkan cephesinde bulundu. Bir süre Şumnu’da kalıp tekrar hacca gitti. Dönüşünde Bor’daki zâviyesinde vaktini müridlerine vaaz ve nasihat ederek geçirmeye başladı. Sûfiyâne, dervişâne ve âşıkane şiirleriyle çevresi üzerinde etkili oldu. Kendi ifadesine göre zühd ve takvâya büyük önem verilen Nakşibendiyye tarikatında sülûk ve zikrin müridlerine fazla faydalı olmadığını görerek Kādiriyye’ye intisap etti ve müridlerini bu tarikatın esaslarına göre terbiye etmeye yöneldi.

Gençliğinde mecazi bir aşk tecrübesi geçiren, daha sonra yaptığı on altı evlilikten yirmi altı çocuk sahibi olan Kuddûsî, memleketine dönünce çevresindeki bazı kişiler tarafından ağır bir şekilde suçlandı, işkence gördü. On üç yıl zâviyesinden dışarı çıkamadı. 1265 (1849) yılında Bor’un Kavaklı semtindeki evinde vefat etti, vasiyeti üzerine Niğde bezinden olan kefeniyle defnedildi.

Mar’aşîzâde ve Kuddûsî Baba olarak da tanınan Şeyh Ahmed, Allah’ın kuddûs ismine mazhar olduğu veya bu ismin mazharı olmayı umduğu için şiirlerinde Kuddûsî mahlasını kullandığını söyler. XIX. yüzyılda Anadolu’da yetişen şair mutasavvıfların en önemlilerinden olan Kuddûsî, şiirlerinde yer yer hayatı ve çektiği eziyetlerle bulunduğu yerler hakkında bilgi verir. Pendnâmesi’nde de hayatı, ailesi, yaşama tarzı ve düşünceleri konusunda açıklamalar yapar.

Ahmed Kuddûsî Efendi ve Tasavvuf

Hz. Mevlâna‘dan etkilendiğini söyleyen Ahmed Kuddûsî Efendi, Nakşibendiyye’yi bırakarak daha kolay ve daha hoşgörülü kabul ettiği Kādiriyye tarikatına geçmiş, görüşlerini, duygularını ve coşkularını bu çerçevede daha rahat ifade etme imkânı bulmuştur. “Hem Halvetî hem Celvetî hem Kādirî hem Nakşîyem” diyen Kuddûsî böylece bütün tarikatlara yakın olduğunu belirtmektedir. Kuddûsî müridlerine yüz istiğfar, on salavat, olabildiği kadar çok miktarda kelime-i tevhidi zikir olarak verir, bu görevi yapan herkesi de müridi olarak görürdü. Bor, Niğde, Kayseri ve Aksaray’da müridleri vardı.

Hciri 1265 (m. 1849) senesi Cemâzil-âhır ayında Bor’da vefât etti. Vasıyyeti üzerine Eski Mezarlık’a defnedildi.

Ahmed Kuddûsî Efendi’nin yerine oğlu Abdurrahman, onun vefatı üzerine torunu Ali halife olmuştur. Kuddûsî’nin ağabeyi Mehmed Efendi Bor’da müftülük yapmıştır.

Ahmed Kuddûsî Efendi’nin tasavvuf ve ilâhî aşk muhtevalı şiirlerinden oluşan divanının çeşitli baskıları mevcuttur (İstanbul 1289, 1295, 1323, 1328; nşr. Ahmet Doğan, Ankara 2002). Divandaki şiirler aruz ve hece vezniyle yazılmıştır. En çok ilgi gören şiirleri âşıkane ve zâhidane olanlardır. Bunlarda öğütler geniş yer tutar, yer yer kendi hayatına da temas eder. Şiirlerin dili sadedir.

Ahmed Kuddûsî Efendi’nin Eserleri
 1. Hazâ Dîvân-ı Kuddûsî,
 2. Külliyât-ı Kuddûsî Efendi

Bu külliyât, şu eserlerden meydana gelmiştir:

 1. Dîvân,
 2. Pendnâme,
 3. Vasıyyetnâme,
 4. İcâzetname,
 5. Nesâyıh-ı Ahmed Kuddûsî,
 6. Hazînet-ül-esrâr ve Ganîmet-ül-ebrâr,
 7. Medâyıh risalesi,
 8. Muhtasar Tıbb-ı Nebevî,
 9. Mektûplar,
 10. Çeşitli konularda Arabça risaleler.

Kaynak:
Osmanlı Müellifleri
Son Asır Türk Şairleri
İslâm Ansiklopedisi
hazretimevlana.net websitesi
Semerkand Yayınları


Ahmed Kuddûsî Efendi’nin Hayatı
Biyografi

Yorum Yaz