Mutasavvıf

Bahâeddin Veled

Bahâeddin Veled

Bahâeddin Veled Hazretlerinin Hayatı

(Hüseyin oğlu Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed (Bahâeddin Veled), doğumu 1146 veya 1151 – vefatı 1231, Konya), Mutasavvıf, Mevlâna Celâleddin Hazretlerinin babası.

A. Gölpınarlı, Bahâeddin Veled’in Ma’arif adlı eserindeki bir ifadesine dayanarak, hicri 546 (1151-1152) yılında doğmuş olabileceğini dile getirmektedir.

Mevlâna Celâleddin Rûmî Hazretlerinin babası Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed, bulunduğu ve yolculuğu sırasında uğradığı yerlerde daima devlet adamlarının ve ilim erbabının teveccühünü kazanmış bir zattı. Anadolu Selçuklularının en güçlü sultanlarından olana Alâaddin Keykubad I (saltanatı 1220-1238), Konya’daki ikameti esnasında ona büyük hürmet göstermiş, hatta onun müridi olmuştur.

Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed, 23 Şubat 1231 (18 Rebiulahir 628) tarihinde, Konya’da vefat etti. Eflaki’ye göre vefat ettiğinde 85 yaşındaydı ve bu sırada oğlu Mevlâna 24 yaşına ulaşmıştı.

Sultan Veled’in ifadesine göre, Bahâeddin Veled Konya’ya varıştan iki yıl sonra vefat etmiştir:

“İki yıl sonra Allah takdiriyle Bahâeddin hastalandı, başını yastığa koydu…

…ansızın ahiret alemine göçtü.”

Bir şeyh olan Sultan Veled’in vefatı ile boşalan posta oğlu Mevlâna Celaleddin geçmiştir. Bu durumu Sultan Veled, eseri “İbtidânâme”de şu şekilde nakletmektedir:

“Padişah Celâleddin, babasının yerine geçti, oturdu; yeryüzü halkı ona yüz tuttu.
Babası gibi zahitti, bilgindi; bütün bilginlerin başı-başbuğuydu, padişahıydı.”


Bahâeddin Veled Hazretlerinin Hayatı
Sultanû’l-ûlemâ Bahâeddin Muhammed kimdir?
Biyografi

Yorum Yaz